Statut društva

Na podlagi 4., 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 – UPB2) je Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Bistrica pri Tržiču, skladno z 21. členom Statuta z dne 29. 1. 2005, na svojem zasedanju dne 27. 1. 2018 sprejel:

S T A T U T
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA BISTRICA PRI TRŽIČU

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uvodna določba)
(1) Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica pri Tržiču (v nadaljevanju: PGD) je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje občanov, ki deluje na podlagi zakona, ki ureja društva (v nadaljevanju: ZDru-1) in zakona, ki ureja gasilstvo (v nadaljevanju: ZGas).
(2) PGD opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese njenih članov in jo izvaja v javnem interesu.
(3) PGD je bilo ustanovljeno 8. 9. 1930 in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Tržič pod matično številko 5116694000.

2. člen
(pravni položaj, ime in sedež)
(1) PGD je pravna oseba zasebnega prava.
(2) Ime društva je PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BISTRICA PRI TRŽIČU, skrajšano ime pa PGD BISTRICA PRI TRŽIČU.
(3) Sedež in naslov PGD je: Ročevnica 61, Bistrica pri Tržiču, 4290 Tržič.

3. člen
(odgovornost društva in članov)
(1) Za zakonito poslovanje odgovarja društvo in zastopnik društva. Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje društva, ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.
(3) Za obveznosti društva v primerih iz zgornjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi.

4. člen
(simboli in oznake)
(1) PGD uporablja gasilske simbole v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije.
(2) Prapor PGD ima na hrbtni strani podobo gasilca – napadalca.
(3) PGD ima žig, ki je okrogle oblike, s premerom 30 mm. V sredini žiga je gasilski znak, v koncentričnem krogu pa napis »PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO«. Pod gasilskim znakom je naveden kraj, v katerem je sedež PGD.
(4) Druge oznake uporablja PGD v skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in drugimi splošnimi akti Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju: GZS).

5. člen
(povezovanje)
PGD Bistrica pri Tržiču je član Gasilske zveze Tržič (v nadaljevanju: GZ), Gasilske zveze Gorenjske in GZS. Svoje članske pravice v GZS izvaja preko GZ. Svoje interese v GZ Gorenjske usklajuje preko GZ.

2. NAMEN IN CILJI DELOVANJA PGD

6. člen
(namen delovanja)
Namen delovanja PGD je prostovoljno združevanje občanov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s svojimi pristojnostmi opravlja PGD preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju Bistrice pri Tržiču, kot osrednja enota pa tudi na celotnem območju občine Tržič.

7. člen
(cilji delovanja)
Cilji delovanja PGD so:
1. izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom ter drugih preventivnih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah;
3. vzgoja in usposabljanje članov PGD ter mladine za izvajanje gasilske dejavnosti;
4. opravljanje nalog gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in humanitarne narave.

3. DEJAVNOST IN NALOGE PGD

8. člen
(vrste dejavnosti)
PGD opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost.

9. člen
(nepridobitna dejavnost)
(1) PGD v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti:
1. organizira in izvaja usposabljanje članov ter drugih zainteresiranih za področje varstva pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami;
2. organizira gasilsko enoto za izvajanje gasilskih in drugih reševalnih nalog na svojem požarnem območju;
3. izvaja preventivne naloge varstva pred požarom in druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
4. gasi požare, varuje in rešuje ljudi, živali ter premoženje pri požarih, naravnih in drugih nesrečah;
5. opravlja prevoze vode ob naravnih in drugih nesrečah;
6. nudi pomoč občanom in gospodarskim subjektom na svojem požarnem območju na področju varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
7. v uporabnem stanju vzdržuje gasilske prostore, vozila, naprave, orodja in opremo ter skrbi za njihovo varno in primerno hrambo;
8. skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov za opravljanje njihovih nalog in funkcij ter za zagotavljanje materialnih sredstev;
9. izvaja gasilske vaje in vožnje za preverjanje brezhibnosti gasilskih vozil;
10. skrbi za vzgojo in usposabljanje gasilske mladine;
11. organizira gasilska tekmovanja;
12. vodi predpisane gasilske in društvene evidence;
13. sodeluje z drugimi PGD, ki so člani GZ, v katero je PGD vključeno ter drugimi gasilskimi organizacijami;
14. podeljuje društvena priznanja ter predlaga zaslužne člane za priznanja in odlikovanja;
15. opravlja druge naloge, ki so povezane z gasilstvom ali so potrebne za njegovo izvajanje.

10. člen
(pridobitna dejavnost)
(1) PGD v okviru pridobitne dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
I 56.300 – Strežba pijač;
L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
M 71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje;
M 73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora;
N 77.290 – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup;
N 81.290 – Čiščenje cest in drugo čiščenje;
O 84.250 – Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah;
P 85.590 – Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
P 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
R 93.190 – Druge športne dejavnosti;
R 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
(2) Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje ZDru-1 in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev PGD oziroma nepridobitne dejavnosti.
(3) Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji PGD, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev PGD, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov PGD.

4. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

11. člen
(način vstopa v članstvo)
(1) Član PGD lahko postane občan, ki želi opravljati naloge gasilstva. Članstvo v PGD je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora Upravnemu odboru PGD predložiti pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s tem Statutom, s kodeksom prostovoljnega gasilca in bo plačeval članarino.
(2) PGD lahko pod enakimi pogoji v svoje članstvo sprejme tudi tujega državljana.
(3) Članstvo PGD sestavljajo gasilci, častni člani in častni funkcionarji. Gasilec je član društva od 6. leta starosti dalje, ki aktivno deluje pri izvajanju nalog PGD. Častnega člana imenuje Občni zbor na lastno pobudo ali na predlog Upravnega odbora PGD zaradi osebnih zaslug za PGD, gasilstvo ter zaščito in reševanje. Častnega funkcionarja imenuje Občni zbor na predlog Upravnega odbora oziroma Poveljstva. Za častnega funkcionarja sta lahko imenovana predsednik ali poveljnik PGD, ki sta najmanj dva mandata uspešno opravljala svojo nalogo in znatno pripomogla k razvoju PGD.

12. člen
(odločanje o sprejemu v članstvo)
(1) O sprejemu v članstvo odloča Upravni odbor.
(2) Članstvo se odkloni osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.
(3) O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku 15 dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat v 30 dneh od prejema obvestila pritoži Občnemu zboru. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na Upravnem odboru.
(4) Upravni odbor je dolžan vsako leto na zasedanju Občnega zbora na svečan način razglasiti imena novih članov.

13. člen
(vstop mladoletne osebe)
(1) Če se v PGD včlani mladoletna oseba do dopolnjenega šestega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od šestega do dopolnjenega 18. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v PGD podati pisno soglasje.
(2) Mladoletni član sme izvajati le tiste naloge gasilstva, ki so predvidene za posamezne kategorije mladoletnih članov in v spremstvu mentorja. Gasilec pripravnik, ko dopolni starost najmanj 16 let in ima opravljen tečaj za gasilca pripravnika lahko opravlja delo pod nadzorom gasilskega mentorja. Mladoletni član do dopolnjenega 16 leta nima pravice glasovanja in biti izvoljen, od 16. do 18. leta ima mladoletni član pravico voliti, nima pa pravice biti izvoljen za funkcionarja (ali v organe društva).

14. člen
(prenehanje članstva)
(1) Članstvo v PGD preneha:
1. z izstopom;
2. s črtanjem;
3. z izključitvijo;
4. s smrtjo;
5. s prenehanjem PGD.
(2) Član izstopi iz PGD, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu in poravna svoje obveznosti.
(3) Član se črta iz članstva PGD, če kljub opominu ne plača članarine tri leta. Črtanje opravi Upravni odbor PGD.
(4) O izključitvi člana iz PGD odloča Disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti izdan v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinsko odgovornost v PGD.

15. člen
(pravna sredstva)
(1) Zoper sklep Disciplinske komisije oziroma odločitev drugega organa PGD, ima član v roku 30 dni pravico do pritožbe Občnemu zboru. Občni zbor mora pritožbo obravnavati in o njej odločiti v roku 30 dni od prejema.
(2) Zoper odločitev Občnega zbora ima prizadeti član pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, tem Statutom pri GZS, če je izpodbijana odločitev sprejeta v nasprotju z zakonom, tem Statutom ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo zavrnjena.
(3) Izpodbijanje odločitve organov PGD pred sodiščem ni dopustno, če ni bila vložena pritožba na Občni zbor.

5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV PGD

16. člen
(pravice članov)
Pravice članov PGD:
1. po dopolnjenem 16. letu starosti volijo in so izvoljeni v organe PGD, ne morejo pa opravljati vodilnih funkcij če niso dopolnili 18 let starosti;
2. sodelujejo pri delu in odločanju v organih PGD;
3. uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti PGD;
4. opravijo predpisan izpit za prostovoljnega gasilca v operativni enoti;
5. uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja PGD pri svojem delu;
6. udeležujejo se srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira PGD;
7. sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjeni s poslovanjem PGD ter njegovim finančno materialnim poslovanjem;
8. nosijo gasilsko uniformo, gasilska priznanja in odlikovanja;
9. najmanj 20 % članov lahko zahteva razrešitev posameznega organa upravljanja PGD.

17. člen
(dolžnosti članov)
Dolžnosti članov PGD:
1. spoštujejo ta Statut, kodeks prostovoljnega gasilca, druge akte in sklepe organov PGD;
2. aktivno sodelujejo ter s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog PGD;
3. redno plačujejo članarino in druge prispevke;
4. opravijo predpisan preizkuse znanja, psihofizičnih in zdravstvenih sposobnosti za opravljanje gasilske službe v operativni gasilski enoti;
5. mlajšim članom PGD prenašajo izkušnje in znanje;
6. PGD dajejo informacije, v skladu s pristopno izjavo;
7. varujejo ugled PGD.

6. NAČIN UPRAVLJANJA PGD

18. člen
(organi upravljanja)
(1) Organi upravljanja PGD so organi PGD in funkcionarja PGD.
(2) Organi so:
1. Občni zbor;
2. Upravni odbor;
3. Poveljstvo;
4. Nadzorni odbor;
5. Disciplinska komisija.
(3) Funkcionarja sta:
1. predsednik;
2. poveljnik.
(4) Mandat organov in funkcionarjev, razen Občnega zbora, je 5 let in je vezan na kongresno obdobje GZS.

6.1 Občni zbor
19. člen
(splošno)
(1) Občni zbor je najvišji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi člani.
(2) Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni Občni zbor sklicuje Upravni odbor enkrat letno, najkasneje do konca marca. Izredni Občni zbor se skliče s sklepom Upravnega odbora na podlagi zahteve Nadzornega odbora ali zahteve 20 % članov PGD. Upravni odbor mora izredni Občni zbor sklicati v roku 30 dni od prejema zahteve za njegov sklic. Če Upravni odbor izrednega Občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni Občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.
(3) Pred zasedanjem Občnega zbora predsednik skliče zbor mladih članov, starih od 6 do 16 let. Na njem jim je dolžan predstaviti letno poročilo o poslovanju PGD, predvsem v delu, ki se nanaša na delo mladih članov. Mladi na zboru sprejmejo svoje stališče do predstavljenega poročila. To stališče je predsednik dolžan predstaviti Občnemu zboru, ki se mora do stališča opredeliti. Če zbor mladih ni bil sklican, se povabijo na Občni zbor, kjer lahko povedo svoje stališče, nimajo pa pravice glasovanja.

20. člen
(sklic Občnega zbora)
(1) O sklicu Občnega zbora in s predloženim dnevnim redom morajo biti člani seznanjeni najmanj 10 dni pred sklicem.
(2) Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov.
(3) V vabilu o sklicu Občnega zbora mora biti opozorilo na ureditev iz prejšnjega odstavka.
(4) Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Ali bo glasovanje tajno ali javno, odloči Občni zbor z javnim glasovanjem. V primeru, da Občni zbor odloča o spremembah Statuta, pravil ali prenehanju delovanja društva, se odločitev sprejema z več kot dvema tretjinama prisotnih članov.
(5) Redni ali izredni Občni zbor lahko pred potekom mandata razreši posamezni organ upravljanja PGD.

21. člen
(vodenje in način dela)
(1) Zasedanje Občnega zbora do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik PGD.
(2) Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa še volilno komisijo.
(3) Verifikacijska komisija ugotovi in poroča Občnemu zboru o številu prisotnih članov oziroma o sklepčnosti Občnega zbora.
(4) Kandidacijska komisija, ki jo imenuje Upravni odbor, predlaga Občnemu zboru listo kandidatov za organe. Občni zbor lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih ni predlagala kandidacijska komisija. Po končani razpravi Občni zbor z javnim glasovanjem sprejme listo kandidatov.
(5) Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate.

22. člen
(naloge in pristojnosti)
(1) Naloge in pristojnosti Občnega zbora:
1. sklepa o dnevnem redu;
2. sprejme in spreminja Statut ter druge splošne akte PGD;
3. sprejema letno poročilo za obdobje koledarskega leta, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju PGD po predhodno opravljenem notranjem nadzoru Nadzornega odbora nad finančnim in materialnim poslovanjem;
4. sprejema program dela in finančni načrt;
5. odloča o delu in poročilih Upravnega odbora in Nadzornega odbora ter sklepa o njih;
6. voli in razrešuje predsednika, namestnika predsednika, poveljnika ter člane organov;
7. voli predstavnike PGD v občni zbor GZ;
8. odloča o povezovanju v GZ;
9. odloča o statusnih spremembah;
10. dokončno odloča o izključitvi člana iz društva;
11. odloča o pritožbah in prošnjah zoper sklepe organov društva;
12. podeljuje naziv častnega člana in častnega funkcionarja;
13. podeljuje priznanja in odlikovanja PGD;
14. odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
15. sklepa o prenehanju PGD;
16. odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani PGD ter so v skladu s cilji PGD.
(2) O zasedanju Občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

6.2 Upravni odbor
23. člen
(splošno)
(1) Upravni odbor je operativno-izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.
(2) Seje Upravnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo članov Upravnega ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsako četrtletje.
(3) Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni odbor pred posameznim glasovanjem ne sklene drugače.

24. člen
(sestava in način izvolitve)
(1) Upravni odbor sestavlja 9 članov in sicer predsednik, poveljnik, ki je hkrati namestnik predsednika in 7 članov, med katerimi morajo biti tudi predstavniki mladih, članic, veteranov, operativnih gasilcev ter gospodar.
(2) Upravni odbor kot listo izvoli Občni zbor z večino glasov prisotnih glasov.

25. člen
(kandidacijski postopek)
(1) Člane Upravnega odbora predlaga predsednik. Kandidati za člane Upravnega odbora morajo biti predlagani tako, da so v Upravnem odboru zastopani cilji in dejavnosti PGD.
(2) Kandidata za predsednika predlaga skupina najmanj 5 članov. Kandidat za predsednika mora imeti strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD.
(3) Kandidata za poveljnika predlaga skupina najmanj 5 članov operativne enote. Kandidat za poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi s področja gasilstva za opravljanje te funkcije.

26. člen
(naloge in pristojnosti)
Naloge in pristojnosti Upravnega odbora so:
1. pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta ter druga gradiva za Občni zbor in daje poročila o svojem delu;
2. imenuje tajnika in blagajnika;
3. sklicuje Občne zbore;
4. imenuje kandidacijsko komisijo in sprejme Pravilnik o kandidacijskem postopku;
5. predlaga kandidate za predstavnike PGD v organe GZ;
6. upravlja premoženje PGD in razpolaga s posameznimi deli premoženja v skladu s tem Statutom in drugimi predpisi;
7. izvaja sklepe Občnega zbora;
8. skrbi za izpolnjevanje programa dela PGD;
9. skrbi za finančno in materialno poslovanje PGD;
10. pripravlja predloge splošnih aktov PGD;
11. določa višino letne članarine;
12. pripravi letno poročilo o poslovanju PGD;
13. odloča o sprejemu novih članov in prenehanju članstva;
14. sklepa o podelitvi diplom, zahval, plaket in pisnih priznanj PGD ter določa predloge za priznanja in odlikovanja GZ in GZS;
15. uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov PGD, so dogovorjene na nivoju GZ, regije in GZS, ter naloge, ki mu jih naloži Občni zbor.

27. člen
(pomožni organi)
Upravni odbor lahko za izvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih, imenuje stalne ali občasne komisije oziroma odbore. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi Upravni odbor izmed članov PGD. Pomožne organe vodijo člani UO.

6.3 Poveljstvo
28. člen
(splošno)
(1) Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Izvoli ga Občni zbor na predlog poveljnika. Delo poveljstva vodi poveljnik.
(2) Poveljstvo sestavljajo: poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljnika, pomočniki poveljnika za naprave za zaščito dihal, radijske zveze in prvo pomoč ter orodjar in glavni strojnik.
(3) Predlog kandidatov za člane Poveljstva pripravi poveljnik.

29. člen
(naloge poveljstva)
(1) Poveljnik in člani Poveljstva opravljajo naloge v skladu s Pravili gasilske službe, Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in tem Statutom.
(2) Poveljstvo opravlja še naslednje naloge:
1. skrbi za opremo, izobraževanje, usposabljanje in izvajanje operativnih nalog, ki izhajajo iz pogodbe za opravljanje obvezne lokalne javne službe;
2. proučuje vzroke požarov in analizira delo gasilske enote pri intervencijah;
3. predlaga kandidate za predstavnike v organe GZ;
4. izvaja sklepe Občnega zbora PGD s področja operative;
5. pripravi letno poročilo o delovanju operative v PGD;
6. skrbi za izpolnjevanje programa dela PGD;
7. pripravlja strokovne podlage za predloge programa dela;
8. uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov PGD, dogovorjene na nivoju GZ, regije in GZS, ter naloge, ki mu jih naloži Občni zbor s področja operative.

6.4 Nadzorni odbor
30. člen
(sestava in naloge)
(1) Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Občnega zbora.
(2) Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor. Predsednik Nadzornega odbora sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red.
(3) Nadzorni odbor nadzira zakonitost poslovanja tako, da:
1. redno spremlja finančno in materialno poslovanje PGD;
2. pregleda letno poročilo PGD pred obravnavanjem na Občnem zboru;
3. opravlja nadzor nad delovanjem PGD in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo Zakon o gasilstvu in drugi predpisi;
4. opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem PGD in ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno ter ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD;
5. pripravi poročilo o svojem delu in o tem poroča Občnemu zboru.
(4) Člani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov PGD. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Občnemu zboru.
(5) Seje so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov. Člani Nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov društva.

6.5 Disciplinska komisija
31. člen
(sestava in naloge)
(1) Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor. Disciplinska komisija odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov komisije.
(2) Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinski postopek. Zoper sklep Disciplinske komisije ima član pravico pritožbe na Občni zbor, kot drugostopenjski organ.

32. člen
(predsednik PGD)
(1) Predsednik PGD zastopa, vodi in predstavlja PGD.
(2) Predsednika PGD voli Občni zbor. Predsednik PGD je predsednik Upravnega odbora ter odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje PGD. Kadar je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik predsednika.
(3) Predsednik PGD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje PGD v skladu s Statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.
(4) Predsednik PGD je dolžan zadržati sklep posameznega organa PGD, če meni, da je v nasprotju z veljavnim pravnim redom oziroma v nasprotju z akti PGD. O zadržanju obvesti v roku 8 dni organ, ki ga je sprejel, ter predsednika Nadzornega odbora.

33. člen
(poveljnik PGD )
(1) Poveljnik je strokovno-operativni vodja PGD za izvajanje nalog gasilske službe. Izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.
(2) Poveljnik je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.

7. ZASTOPANJE PGD

34. člen
(zastopnik)
(1) PGD zastopa predsednik PGD. Predsednik PGD v imenu PGD sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi PGD nastopa do svojih članov oziroma do drugih fizičnih in pravnih oseb.
(2) V primeru odsotnosti predsednika, zastopa društvo namestnik predsednika.
(3) Akti, ki jih za društvo ni podpisal predsednik ali od njega pooblaščen član, za društvo nimajo pravne veljave.

8. PREMOŽENJE PGD, FINANČNO POSLOVANJE IN NADZOR

35. člen
(sredstva in vodenje poslovnih knjig)
(1) Sredstva PGD sestavljajo premoženje in prihodki. Uporabljajo se za pokrivanje stroškov delovanja PGD in njenih organov upravljanja.
(2) Namen uporabe sredstev za delovanje PGD in njenih organov upravljanja se določi z letnim finančnim načrtom.
(3) PGD vodi poslovne knjige na način in v obliki, opredeljeni s Slovenskim računovodskim standardom za društva. Način in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli PGD v Pravilniku, ki ureja finančno materialno poslovanje.
4) Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti oceno, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD.

36. člen
(premoženje)
(1) Premoženje PGD sestavljajo nepremične in premične stvari, materialne pravice in denarna sredstva.
(2) PGD svojim članom ne deli premoženja PGD. Če pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s tem Statutom.
(3) O nakupu oziroma prodaji premičnin odloča Upravni odbor, o nakupu oziroma prodaji nepremičnine pa Občni zbor.

37. člen
(prihodki)
(1) PGD pridobiva prihodke za svoje delovanje:
1. iz proračuna lokalne skupnosti in sredstev požarne takse;
2. s članarino;
3. iz naslova materialnih pravic in dejavnosti PGD;
4. z darili in volili fizičnih in pravnih oseb;
5. s prispevki sponzorjev in donatorjev;
6. iz sredstev odstopljene dohodnine fizičnih oseb;
7. iz drugih virov.
(2) PGD se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa veljavni pravni red. Vse pridobitne dejavnosti opravlja PGD le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
(3) Če PGD pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s tem Statutom.

38. člen
(letno poročilo)
(1) PGD za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju PGD. Letno poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja PGD.
(2) Letno poročilo sprejme Občni zbor. Pred obravnavanjem na Občnem zboru ga mora pregledati Nadzorni odbor, ki mora opraviti notranji nadzor predvsem nad finančno materialnim poslovanjem PGD in ugotoviti, če so poslovne knjige primerno vodene in če so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD.

9. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA

39. člen
(obveščanje javnosti)
(1) Delo PGD in njenih organov upravljanja je javno. Obveščanje članov PGD poteka preko sredstev javnega obveščanja, spletne strani in z vpogledom v zapisnike organov PGD. Širša javnost se o delu PGD lahko seznani preko organiziranih okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih predstavnikov na javne seje, spletne strani in udeležbe predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov PGD.
(2) Za zagotavljanje javnosti dela odgovarja predsednik.

10. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

40. člen
(postopek)
(1) Postopek za začetek sprememb ali dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta se začne na podlagi sklepa Upravnega odbora. Upravni odbor v sklepu tudi opredeli obseg sprememb in vprašanja, ki jih je treba proučiti.
(2) Upravni odbor pripravi osnutek sprememb Statuta in ga posreduje članom PGD v javno obravnavo.
(3) Po končani javni obravnavi Upravni odbor določi predlog sprememb ali dopolnitev oziroma predlog novega Statuta in ga predloži Občnemu zboru v obravnavo in sprejem.

11. NAČIN PRENEHANJA PGD IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

41. člen
(načini prenehanja in prenos premoženja)
(1) PGD preneha:
1. po sklepu Občnega zbora;
2. zaradi spojitve ali pripojitve k drugemu PGD;
3. zaradi stečaja;
4. na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
5. po samem zakonu.
(2) V primeru prenehanja PGD se poravnajo vse obveznosti, proračunska sredstva se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na PGD, ki bo prevzela požarno območje.

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
(razveljavitev dosedanjega Statuta)
Z uveljavitvijo tega Statuta preneha veljati statut PGD, ki je bil sprejet dne 15. 5. 2012. Z dnem uveljavitve tega Statuta prenehajo veljati določbe splošnih aktov PGD, ki so v nasprotju s tem Statutom.

43. člen
(uskladitev poslovanja s tem Statutom)
PGD mora v enem letu od uveljavitve tega Statuta uskladiti svoje veljavne akte, sprejeti potrebne splošne akte in uskladiti svoje poslovanje s tem Statutom.

44. člen
(začetek veljavnosti tega Statuta)
Ta Statut je sprejet, ko ga sprejme Občni zbor PGD in ga pristojni organ vpiše v register društev. Veljati začne petnajsti dan po objavi na oglasni deski PGD. Določbe tega Statuta se uporabljajo od sprejetja na občnem zboru 2018 dalje.

Predsednik:
Luka Rener