Intervencijske poti

INTERVENCIJSKA POT

je pot oziroma pas, ki je namenjen intervencijskim vozilom in na katerem ni dovoljena ustavitev ali parkiranje.

Zaradi hitrega tempa življenja, se dogaja tudi vse več nesreč, ki zahteva posredovanje intervencijskih reševalnih služb. Nemalo je primerov, ko je posredovanje onemogočeno ali ovirano zaradi malomarnosti ljudi, ki svoja prevozna sredstva parkirajo nepravilno in stem nemogočajo dostop intervencijskim službam. Prav gasilci smo na tem področju specifični, saj uporabljamo velika tovorna vozila, ki pa za samo pot rabijo mnogo več prostora kot osebni avtomobili (Hrustek, 2011).

 

V tem kratkem prispevku vam želimo predstaviti in približati problematiko prevoznosti intervencijskih poti in intervencijskih prostorov. 

Samo intervencijsko pot opredeljuje več zakonov in standardov, ki govorijo, da je potrebno pri prostorskem načrtovanju oziroma pripravi prostorskih aktov upoštevati prostorske ukrepe varstva pred požarom ter med drugim zagotoviti dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila. 

  • Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15).
  • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015).
  • Tehnična smernica TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah.
  • Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) (23. člen).
  • Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/2013 in 49/2013) (8. člen).
  • Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)
  • Standard SIST DIN 14090.
  • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), stran 16876.

 

KAKO PREPOZNATI INTERVENCIJSKO POT?

Intervencijsko pot prepoznamo po prometnih znakih in označbah na vozišču.

Vedno mora biti označena s prometnim znakom ali označbami na vozišču “Intervencijska pot” v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Na intervnecijski poti mora biti zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil (Pravilnik o požarnem redu, 2007)Zakon o pravilih cestnega prometa določa tudi, da je ustavljanje in parkiranje prepovedano na označenih poteh, namenjenim intervencijskim vozilom, ka se kaznuje z globo 80 eurov. (Zakon o pravilih cestnega prometa, 2010).

 

 intervencijska pot
Slika 1: Intervencijska pot označena na cesti
Rezultat iskanja slik za Intervencijska pot 2417
Slika 2: Intervencijska pot označena z znakom.

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRŠINE ZA GASILCE OB ZGRADBAH

Površine za gasilce ob zgradbah so dostopi, dovozi, postavitvene površine in delovne površine. Površine za gasilce so zasebne površine ob stavbi, in jih določa standard SIST DINS 14090. Površina za gasilce je lahko tudi javna prometna površina (cesta, pločnik, parkirišče,…) če ustreza zahtevanim standardom.

Prav Pravilnik o požarnem redu določa, da morajo biti dostopne poti za gasilce in gasilska vozila ter postavitvene in delovne površine za gasilska vozila vedno PROSTE in PREHODNE, dovozna pot za gasilce pa mora biti označena z opozorilno tablo z napsiom “Dovozna pot za gasilska vozila”.

Rezultat iskanja slik za dovozna pot za gasilska vozila SIST DIN 14090
Slika 3: Dovozna pot za gasilska vozila.

 

 

Prosimo vas, da upoštevate zakone in pustite intervencijske poti, dostopne poti, dovoze, delovne ter postavitvene površine proste.

NAŠ NAMEN JE REŠEVATI IN POMAGATI

POMAGAJTE NAM TUDI VI!