Najem dvorane

Za vsa zainteresirana društva in posameznike omogočamo najem dvorane. V dvorani lahko gostite do 100 ljudi, na voljo pa vam je tudi približno 80 stolov.

Za najem dvorane nas lahko kontaktirate na info@gasilci-bistrica.org ali na 051 364 067 (Luka Rener, predsednik PGD).

CENIK

Zap. št. Naziv Cena
1.         najem dvorane – polni najem (občni zbori, srečanja) 60,00 €
2.         najem dvorane – do 2 uri (sestanki, prireditve) 40,00 €
3.         najem dvorane – vsaka nadaljnja ura nad 2 urama 20,00 €
4.         najem dvorane – do 2 uri (redna telovadba – 2x tedensko) 15,00 €

Cenik je bil sprejet na 4. seji Upravnega odbora društva dne 12. 1. 2011 in velja od 1. 1. 2011 dalje. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM DVORANE

1. Uvodno določilo

Dvorano je mogoče najeti za izobraževalne, predstavitvene, družabne in podobne dogodke. Najemnik je dolžan spoštovati navedeno omejitev števila udeležencev. Z najemom dvorane se uporabnik strinja z navedenimi določbami splošnih pogojev za najem dvorane.

2. Trajanje in obseg najema.

Za čas najema se šteje čas, ko je bila dvorana dejansko dana v uporabo najemniku ter vse do odhoda zadnjega udeleženca oziroma uporabnika dvorane. Najemnik si prostor pripravi sam, najkasneje naslednji dan do 10. ure pa bo inventar, stole in mize, zložil v prevzeto stanje in opravil osnovno čiščenje. Pospraviti in odpeljati je potrebno tudi vse smeti.

3. Odgovornost za škodo

Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki je v najetih prostorih oziroma površinah in tehničnih napravah v lasti PGD Bistrica pri Tržiču povzročil on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Za vse poškodovane stvari v objektu v času najema je izključno odgovoren najemnik in jih je dolžan v celoti odpraviti.

4. Plačilni pogoji

PGD Bistrica pri Tržiču po zaključku najema izda račun s plačilnim rokom 8 dni.
V primeru zamude plačila si najemodajalec pridržuje pravico, da najemniku zaračuna zakonske zamudne obresti.